Společnost H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o. se sídlem
Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO: 01907565 (dále jen „H2 WORLD“) klade velký důraz na soukromí a na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Veškeré osobní údaje považuje H2 WORLD za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). Hlavní činností H2 WORLD je prodej doplňků stravy, kosmetiky a přístrojů. Hlásíme se k zásadám, které pro nás, jakožto správce údajů, vyplývají z Nařízení i Zákona, a které dopadají na veškeré osobní údaje, které H2 WORLD zpracovává.

 

Na základě čl. 13 a čl. 14 Nařízení tímto H2 WORLD poskytuje subjektům údajů (předně zákazníkům) tyto informace o zpracování osobních údajů, a jsou volně přístupné na webových stránkách.

Kontaktní údaje H2 WORLD

Telefon: +420 777 724 731
E-mail: info@H2world.world
Web: www.h2world.world
Poštovní adresa: Muglinovská 154/73
712 00 Ostrava
Česká republika 

Základní pojmy

V souladu s čl. 4 Nařízení Vás informujeme o smyslech některých pojmů používaných v tomto dokumentu.

Osobní údaje - informace na základě, kterých lze identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Ve většině případů je však pro takovouto identifikaci potřeba více informací např. jméno, příjmení a telefonní číslo. Pokud se tyto informace, vyskytují samostatně, nemusí nutně být osobním údajem, jelikož na základě takovéto informace nelze běžným způsobem identifikovat (např. dohledat) konkrétní fyzickou osobu. Z tohoto důvodu je potřeba, abyste v případě žádosti nebo požadavku na H2 WORLD uváděli dostatek údajů tak, aby Vás bylo možno identifikovat a včasně Vaši žádost vyřídit. Pouze podle jména Vás běžně identifikovat nedokážeme. V takovém případě je vyřízení žádosti pozastaveno minimálně o dobu potřebnou ke zjištění údajů potřebných pro identifikaci.

Subjekt údajů - identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na osobní údaj.

Zákazník - osoba (předně fyzická osoba), která s H2 WORLD uzavřela smluvní vztah (blíže viz odst. Zpracování osobních údajů zákazníků).

Nezákazník - třetí osoba (předně fyzická osoba, která s H2 WORLD nemá uzavřený smluvní vztah).

Zájemce - nezákazník, který H2 WORLD udělil souhlas s oslovením nabídkou obchodu a služeb.

Správce - fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel - fyzická nebo právnická osoba, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Zpracování - jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Orgán veřejné moci - kontrolním orgánem H2 WORLD v oblasti obchodní činnosti, která se týká i zpracovávání osobních údajů, je předně Státní zemědělská a potravinářská inspekce. V souvislosti se zpracováním osobních údajů je kontrolním orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů. Dalšími orgány, které si mohou z různých důvodů vyžádat informace, a které mohou souviset i se zpracováním osobních údajů jsou např. Policie nebo Finanční úřad a další.

Úvodem ke zpracování osobních údajů

H2 WORLD také zpracovává osobní údaje fyzických osob předně v souvislosti s dodavatelsko-odběratelskými vztahy (zákazníků i třetích osob) a dále osobní údaje zaměstnanců.

H2 WORLD se snaží korektně a transparentním způsobem zpracovávat přesné a aktuální osobní údaje na základě zákonného právního titulu pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, a ukládá je ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů, pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu, a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Veškeré činnosti spojené s osobními údaji a jejich ochranou H2 WORLD řádně dokumentuje, zejména vede záznamy o činnostech zpracování a další doklady o zpracování osobních údajů pro naplnění zásady odpovědnosti dle Nařízení. H2 WORLD spolupracuje s dozorovými úřady, jímž je v souladu s čl. 51 Nařízení v oblasti ochrany osobních údajů zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

H2 WORLD dbá na bezpečnost, a pomocí technických a organizačních opatření blíže specifikovaných v odstavci Bezpečnost osobních údajů chrání osobní údaje subjektu údajů.

Rozsah osobních údajů

Osobní údaje získáváme od Vás (sami nebo prostřednictvím třetích stran) a zpracováváme maximálně v rozsahu jméno, příjmení, datum/rok narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, zákaznické číslo a podpis, variabilní či specifický symbol, případně číslo účtu, ID – identifikátor, digitální stopa, audiovizuální záznam.

Chtěli bychom Vás upozornit, že subjekt údajů nemá povinnost poskytnout své osobní údaje a jejich poskytnutí H2 WORLD je zcela dobrovolné. Pokud však subjekt údajů své osobní údaje neposkytne, může to zapříčinit některá omezení, která díky nedostatku informací mohou znemožnit plnění ze strany H2 WORLD.

Kategorie osobních údajů

H2 WORLD zpracovává výhradně běžné kategorie osobních údajů. Tímto Vás výslovně žádáme, abyste při naší vzájemné komunikaci nesdělovali údaje o svém zdravotním stavu či jiné osobní údaje dle čl. 9 odst. 1 Nařízení spadající do zvláštní kategorie. H2 WORLD tyto údaje zvláštní kategorie pro uzavření, plnění, změnu ani ukončení Smlouvy nevyžaduje a není jejím zájmem tyto osobní údaje jakkoli zpracovávat. Pokud však tyto údaje při komunikaci s H2 WORLD (tj. předně při uskutečňování objednávky Zboží a/nebo v souvislosti se Smlouvou a/nebo příslušnou soutěží) přes toto upozornění dobrovolně sdělíte a tím je zjevně zveřejníte ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. e) Nařízení, činíte tak na vlastní riziko a bere tím na vědomí, že komunikace (např. telefonické hovory) je společností H2 WORLD zaznamenávána a uchovávána, předně z důvodů ověřování kvality služeb, prokázání uzavření Smlouvy se zákazníkem a/nebo plnění povinností H2 WORLD vyplývajících ze Smlouvy.

Zpracování osobních údajů zákazníků

H2 WORLD zpracovává předně osobní údaje svých zákazníků a takové zpracování je nezbytné v souvislosti s uzavřením a následným plněním, změnou nebo ukončením smlouvy, případně oprávněnými zájmy H2 WORLD souvisejícími předně s plněním smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (právní základy pro zpracování), a k takovému zpracování není třeba souhlasu subjektu údajů. Zpracování na základě souhlasu probíhá ve specifických případech, které jsou uvedeny níže v článku Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a H2 WORLD vzniká, v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami H2 WORLD, prvním objednáním zboží a pokračuje spolu s každou další objednávkou, až do jeho ukončení některou ze smluvních stran (nebo zvláštní situací viz Třetí strany). Tento rámcově uzavřený smluvní vztah umožňuje, na základě objednávek konkrétního zboží či služeb, uzavírat dílčí kupní smlouvy (dále společně jako „Smlouva“), čímž H2 WORLD garantuje zákazníkům konstantní podmínky plnění po celou dobu trvání vzájemného smluvního vztahu. Zákazník si může objednat jednorázové a/nebo opakované plnění formou věrnostního programu, popř. může tyto formy kombinovat. Objednávání zboží je přizpůsobeno kanálům, kterými H2 WORLD se svými zákazníky komunikuje, tj. „na dálku“, a to předně v souladu s § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Zákazník si od společnosti H2 WORLD odesláním kuponu, telefonicky, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím webové stránky společnosti H2 WORLD (dále též „komunikační kanály“) objednává doplňky stravy (dále jen „Zboží“) a na základě takovýchto objednávek je následně Zboží zasíláno zákazníkovi.

Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je dobrovolné. Pokud však subjekt údajů společnosti H2 WORLD nesdělí své osobní údaje, alespoň v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa), smluvní vztah nemůže být uzavřen, jelikož H2 WORLD nebude schopna např. Zboží dodat či komunikovat se zákazníkem v souvislosti s objednávkou nebo dodáním Zboží.

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů můžete kdykoliv vznést námitku (na Kontaktní údaje). H2 WORLD (i) vyjma přímého marketingu, kdy přestane osobní údaje pro příslušné účely zpracovávat neprodleně, (ii) provede náležitá opatření ke zjištění, zdali je požadavek oprávněný, případně zpracování nepřiměřeně nezasahuje do práv subjektu údajů a následně případně požadavku vyhoví a přestane osobní údaje subjektu pro příslušné účely zpracovávat. O vyřízení námitky budete informováni předně prostřednictvím komunikačního kanálu, kterým byla žádost podána, pokud si nevyžádáte jiný přiměřený způsob, a to do jednoho měsíce od podání námitky.

Právní tituly (základy)

H2 WORLD je oprávněna zpracovávat osobní údaje v nezbytném rozsahu pouze pro účely a na základě některého z právních titulů dle čl. 6 odst. 1 Nařízení.

V případě zákazníků se jedná zejména o zpracování nezbytné na základě právního titulu:

 • plnění smlouvy,
 • oprávněných zájmů, případně
 • plnění právní povinnosti

Osobní údaje nezákazníků zpracováváme na základě právního titulu souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ze strany H2 WORLD však může v některých případech dojít i ke zpracování na základě dalších právních titulů.

Účely zpracování

Před zahájením jakéhokoli zpracování osobních údajů stanovuje H2 WORLD účel, pro který tyto osobní údaje zpracovává. Účelem zpracování osobních údajů je předně zajištění plnění závazků ze Smlouvy a související administrativní činnosti, zejména:

 • přijetí a vyřízení objednávky a odeslání zboží zákazníkovi, a
 • přijetí a vyřízení reklamace či stížnosti v souvislosti se smlouvou nebo objednávkou zboží
 • přijetí a vyřízení (kontrola, evidence, vrácení či storno) platby
 • přijetí a vyřízení vratek zboží
 • komunikace se zákazníkem – příjem a vyřizování požadavků prostřednictvím telefonu a/nebo písemné korespondence zákazníků v souvislosti se Smlouvou

Zároveň Vás informujeme, že H2 WORLD provádí zpracování osobních údajů i na základě oprávněných zájmů, a to pro následující účely:

 • nabídka obchodu a služeb – přímý marketing
 • ochrana subjektů údajů před příliš častým kontaktováním nabídkou obchodu a služeb H2 WORLD
 • vedení Black listu
 • zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem
 • předávání údajů v rámci skupiny pro administrativní účely
 • zpracování, vyhodnocování a předávání ekonomických ukazatelů (pro analytické účely)
 • předávání dat k zálohování a zálohování dat
 • obhajoba právních nároků z uzavřené smlouvy nebo objednávky
 • ověření digitální stopy v souvislosti s uzavřením objednávky třetí osobou a obhajobou právních nároků vyplývajících z takto uzavřené objednávky (předcházení podvodnému jednání).
 • dokládání skutečností v souvislosti s obhajobou právních nároků
 • komunikace s třetí osobou pro vyřízení požadavku zákazníka
 • účasti v soutěži, jejího vyhodnocení a předání výhry
 • ověření transakce v souvislosti se spotřebitelskou soutěží
 • účast při testování a hodnocení Zboží
 • splnění zákonné povinnosti v případě, že předpisy přímo nezakládají na právní titul plnění právní povinnosti:
  • ochrana zdraví a majetku
  • zpracování a předávání údajů v souvislosti personální a daňovou evidencí
 • splnění smluvní povinnosti v případě, že příslušná smlouva přímo nezakládá na právní titul pro zpracování osobních údajů:
  • použití osobních údajů zaměstnanců v obchodním styku

a pro další účely na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, kterými jsou:

 • Akvizice nových zákazníků
  • Oslovování nabídkou obchodu a služeb (nezákazník)
 • Soutěže a testování
  • Účast v soutěži a předání výhry
  • Účast při testování a hodnocení zboží
 • Zpracování či vyhodnocování analýz
 • Použití audiovizuálních materiálů pro propagaci NaturaMed
 • Souhlas pro třetí strany (partnery)

H2 WORLD také provádí zpracování na základě jiných právních titulů i za účelem:

 • splnění právní povinnosti danou právním předpisem, zejména zpracování daňové evidence a účetnictví, a
 • ochrany života a zdraví.

Za jakým účelem, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a na jakém právním základě jsou osobní údaje konkrétního subjektu údajů zpracovávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu předá H2 WORLD individuálně.

Zpracování osobních údajů je po celou dobu prováděno výhradně v rozsahu a pro dosažení předem stanoveného účelu. Jakmile je účel zpracování naplněn, H2 WORLD osobní údaje v souladu se zásadou minimalizace údajů (zpracování přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování a omezení uložení) vymazává, pokud je není třeba uchovávat pro jiný účel.

Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. K tomuto účelu pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Přímý marketing

Chtěli bychom Vás informovat, že osobní údaje zpracováváme i za účelem nabídky obchodu a služeb (přímého marketingu, resp. šíření obchodních sdělení). Děláme to předně na základě (i) našeho oprávněného zájmu (po posouzení dopadů na zájmy a základní práva subjekt údajů), nebo (ii) Vámi uděleného souhlasu (viz níže – Souhlas se zpracováním osobních údajů), protože předpokládáme, že by Vás nabídka našich či obdobných produktů a služeb mohla zajímat, případně jste si ji sami vyžádali. Vzhledem k omezenému počtu znaků, používáme ve zprávách pro obchodní sdělení zkratku "OS".

Takovéto osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu průběžně až do chvíle, kdy:

 • zákazník projeví nezájem o tuto komunikaci formou námitky, případně
 • nezákazník odvolá svůj souhlas (maximálně však 2 roky od jeho udělení).

Ze zasílaní obchodních sdělení se můžete jednoduše odhlásit v každé rozesílce kliknutím na odhlašovací odkaz v zápatí e-mailu nebo prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů společnosti H2 WORLD dle toho, co je pro Vás jednodušší. H2 WORLD nezískává osobní údaje fyzických osob z veřejných seznamů či databází. Bližší informace naleznete v informacích k oprávněným zájmům, případně v informacích k souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jak již bylo výše zmíněno, v malé míře zasíláme obchodní sdělení i nezákazníkům, ale pouze těm, kteří nám sami předali např. svou e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru, a souhlasili se zasíláním obchodních sdělení (přímým marketingem), které H2 WORLD provozuje na svých webových stránkách, Facebooku nebo Instagramu. Při získávání souhlasu dáváme subjektu údajů předem k dispozici (minimálně prostřednictvím odkazu) jeho plné znění a v každé e-mailové nabídce je v patičce možnost odhlášení ze zasílání formou prokliku, což zároveň H2 WORLD chápe, jako odvolání uděleného souhlasu pro tento účel.

Zasílání SMS
V některých případech kontaktujeme naše zákazníky i prostřednictvím SMS. Vzhledem k tomu, že text v SMS je značně omezený (na max. 159 znaků), bývá sdělení omezeno na nejnutnější minimum (vč. povinných částí vyplývajících z legislativy). V následujícím textu proto raději vysvětlujeme některé pojmy, přestože věříme, že jsou intuitivní. Jestliže je v poli odesílatel SMS uvedeno: „H2 WORLD“ je patrné, že odesílatelem jsme my – H2 WORLD Pokud začíná text SMS zkratkou „OS“, jedná se o tzv. „Obchodní sdělení“, prostřednictvím kterého Vás informujeme např. o zajímavé akci nebo slevě na naše výrobky (případně obdobné výrobky společností patřících do skupiny), nebo Vám přejeme k svátku, narozeninám, Vánocům či do nového roku. V SMS uvádíme i webovou adresu „www.h2world.world“. Pokud adresát zadá tuto adresu do webového vyhledávače, bude nasměrován na naše webové stránky, kde má možnost jednoduchým způsobem přímo, nebo prostřednictvím dalších komunikačních kanálů (telefon, e-mail, pošta), a účinně zdarma zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byla takováto sdělení (SMS) nadále zasílána.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost dbá na to, aby případný souhlas byl poskytnut v souladu s Nařízením, zejména pak s čl. 4 bodem 11 Nařízení, který definuje souhlas jako: „jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jelikož je, až na výjimky, většina souhlasů pro H2 WORLD udělována na dálku, jsou přizpůsobeny i příslušné kanály jejich sběru tak, aby bylo možno udělení souhlasu v souladu s jeho výše uvedenými parametry průběžně kontrolovat, případně doložit. V případě souhlasu budou osobní údaje uloženy do odvolání, maximálně však 2 roky od jeho udělení.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů společnosti H2 WORLD (předně v pracovní době H2 WORLD) podle toho, který komunikační kanál je pro Vás jednodušší. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející z tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

H2 WORLD sbírá souhlasy individuálně a vždy Vás o sběru konkrétního souhlasu informuje předem odděleně tak, abyste jasně vnímali, že sbíráme souhlas za konkrétním účelem (a dalšími parametry dle Nařízení). Tím, že vezmete na vědomí tyto Informace o zpracování osobních údajů, neudělujete žádný souhlas. Jen Vás prostřednictvím nich informujeme, v jakých situacích u H2 WORLD na souhlas můžete narazit.

Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování osobních údajů, která je určena individuálně. Nejčastěji se jedná o zpracování v souvislosti s plněním smlouvy a zpracování na základě souhlasu subjektu údajů.

V souvislosti s plněním Smlouvy (ve vztahu k naším zákazníkům) ukládáme osobní údaje po dobu jejího trvání, a dále následujících 10 let zejména z důvodu obhajoby právních nároků vyplývajících z uzavření Smlouvy, a pro účely případných sporů vzniklých ze Smluv.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů (předně nezákazníka) ukládáme do odvolání, maximálně však 2 roky od jeho udělení subjektem údajů.

Konkrétní dobu, po kterou budou osobní údaje daného subjektu údajů zpracovávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu H2 WORLD předá individuálně.

Jakmile je účel zpracování osobních údajů naplněn a H2 WORLD již nemá žádný další účel, pro který by je byla oprávněna údaje zpracovávat, provádí výmaz takových osobních údajů. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů H2 WORLD provede výmaz osobních údajů také v případě, kdy subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z titulu oprávněného zájmu a subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, H2 WORLD rovněž osobní údaje vymaže, poté co o tom subjekt údajů informuje.

Předávání osobních údajů

Zpracování údajů zajišťuje H2 WORLD primárně prostřednictvím vlastních zaměstnanců, případně ve spolupráci se společnostmi náležejícími do skupiny podniků a dalšími obchodními partnery, jakožto příjemci údajů ve smyslu čl. 4 odst. 9) Nařízení, a těmto společnostem H2 WORLD proto osobní údaje předává (na základě svých oprávněných zájmů).

H2 WORLD může zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatele případně je předávat dalšímu správci.

K předávání Osobních údajů však dochází pouze v případech, kdy je ke zpracování potřeba využít externích služeb, které H2 WORLD nezajišťuje z vlastních zdrojů. Osobní údaje jsou pak předávány, pro konkrétně vymezené účely, následujícím společnostem – zpracovatelům v rámci skupiny H2 WORLD:

 • H2 Global Group s.r.o., IČO: 11651091, se sídlem Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava

 • H2 Pharm s.r.o., IČO: 09579770, se sídlem Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava

 • Molecular Hydrogen Medical Technologies s.r.o., IČO: 11661534, se sídlem Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava

 • Molecular HydroGEN Investment Group a.s., IČO: 09389539, se sídlem Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava

 

 

 

Upozorňujeme, že dopravce vyžaduje předávat pro účely doručování zásilek kontaktní údaje adresáta.

H2 WORLD může zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatele případně je předávat dalšímu správci. H2 WORLD uzavřela v souladu s čl. 28 Nařízení s každým výše uvedených zpracovatelů smlouvu o zpracování osobních údajů.

Uvedené třetí strany poskytly H2 WORLD dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů. Zároveň doložily H2 WORLD dostatečné záruky nakládání s předávanými osobními údaji.

Spolupracujeme i s dalšími partnery, se kterými si však nepředáváme osobní údaje. Pokud by takováto spolupráce souvisela se zpracováním osobních údajů partnera, třeba že nedochází k jakémukoliv předávání osobních údajů, H2 WORLD před uzavřením spolupráce prověřuje, jestli partner zpracovává osobní údaje zákonnou cestou.

Konkrétní informaci o tom, komu a v jakém rozsahu jsou osobní údaje předávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu H2 WORLD předá individuálně.

Doplňující informace ke zpracování

H2 WORLD v současnosti vědomě nepředává osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud by v budoucnu k takovému kroku hodlala přistoupit nebo by hodlala osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, bude o tom subjekty údajů informovat předem, předně prostřednictvím těchto Informací o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány H2 WORLD v elektronické podobě předně automatizovaným způsobem, ale v některých případech i ručně. Nedochází však k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení. Společnost přijímá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, která jsou nezbytná k naplnění povinností dle Nařízení.

Bezpečnost osobních údajů

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracovávání i k pravděpodobným a různě vážným rizikům pro práva a svobody fyzických osob H2 WORLD zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku zejména náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Práva subjektu údajů

Společnost H2 WORLD tímto informuje subjekt údajů, že je oprávněn požadovat informace a přístup k osobním údajům, které o něm správce zpracovává, opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, případně informaci, jestli v souvislosti s jeho údaji dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce má subjekt údajů, rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Dále má subjekt údajů právo v určitých případech na přenositelnost osobních údajů. Všechna tato práva může subjekt údajů, realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů společnosti H2 WORLD.

Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111 nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to především v členském státě jeho obvyklého pobytu, výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení Nařízení. Primárně však doporučujeme se se svými požadavky a reklamacemi obracet na H2 WORLD, kde Vám naši operátoři rádi pomohou, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů H2 WORLD.

Třetí osoby

H2 WORLD zpracovává osobní údaje subjektů údajů výhradně na základě jejich vůle a požadavků.

H2 WORLD proto výslovně informuje, že v případě, kdy za subjekt údajů uplatňuje jeho práva či požadavky třetí osoba, H2 WORLD standartně vyžaduje předložení dokumentu opravňující třetí osobu za subjekt údajů jednat (např. plnou moc udělenou subjektem údajů třetí osobě pro vyřízení jeho požadavku u H2 WORLD), za účelem ověření oprávněnosti požadavku v souladu s vůlí zákazníka, příp. za účelem opatření proti páchání trestné činnosti (podvodů), na základě oprávněných zájmů H2 WORLD činěných ve prospěch subjektu údajů. Proti tomuto postupu může subjekt údajů (zákazník) vznést námitku, a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů.

H2 WORLD zároveň výslovně informuje, že pokud třetí osoba jedná za subjekt údajů, který zemřel, anebo který není schopný za sebe jednat, H2 WORLD standartně vyžaduje prokázání uvedené skutečnosti předložením dokumentu (např. úmrtního listu, potvrzení o úmrtí, listiny opatrovníka ad.) v případě, že třetí osoba požaduje úkony k zákaznickému účtu, které nejsou založeny na oprávněných zájmech H2 WORLD (např. ukončení aktivního věrnostního programu, zablokování zákaznické karty, ad.). Zastavení zasílání obchodních sdělení činí H2 WORLD automaticky ve chvíli, kdy je informována o úmrtí nebo změně stavu subjektu údajů (zákazníka), a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů.

Tento dokument nabývá platnosti dnem jeho schválení a účinnosti dnem uveřejnění na webových stránkách společnosti, a nahrazuje všechna předchozí znění.